YÖNETİM PLAN VE BÜTÇE HAZIRLAMA HİZMETLERİ

Yönetim Planları 634 sayılı yasa gereği sitenin iş merkezlerininin AVM lerin idare edilmesi için hazırlananan bir sözleşme niteliğindedir.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 28. maddesi yönetim planını tanımlamaktadır. Yasanın ilgili maddesine göre YÖNETİM PLANI; sitenin yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır

Yönetim Planı inşaat aşamasında hazırlanması gereken bir belgedir.

Müteahhit firmalar inşaat yapımı aşamasında daha sonra değiştirilmesi hemen hemen mümkün olmayan yönetim planlarını hızlı bir şekilde hazırlamaktadırlar. Ancak bu ileriki aşamalarda ciddi problemlere sebep vermektedir.

FAAL YÖNETİM olarak bu aşamada yönetim planı hazırlamaktayız.

Yönetim Planını Temel olarak 4 kategoride değerlendiriyoruz;

  1. Hukuksal açından

634 sayılı yasaya uygunluk ve bütünlüğün sağlanması,

Medeni Hukuka uygunluk,

Borçlar Kanununa uygunluk gibi çeşitli kanun ve yönetmeliklere göre düzenlenmesi

 

  1. Teknik açıdan

Binanın bağımsız bölümlerinin teknik olarak tanımlanması

Tahsisli alanların yazılması, gibi teknik konuları içeren şartların oluşturulması sağlanır.

İlgili kurumlara verilen projelere uyumlu plan düzenlenir.

 

  1. İdari açıdan

Yönetimin oluşturulması,

Denetimin oluşturulması,

Geçici yönetim,

Sitede yaşam kuralları,

 

  1. Finansal Açıdan

İşletme bütçesinin kurallarının belirtilmesi,

Aidatların paylaştırılması,

 

Ve siteye ait özel durumların tespitleri yönetim planına işlenmesi gibi çeşitli düzenlemeler

Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Yasaya göre kat maliklerinin mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.

Sürekli yenilenebilen kaliteli hizmet sunmak. Hizmetin sunuluşu aşamasında hizmet alıcılarının (en önemli ortaklarımızın) güven ve beğenilerini kazanmak. Kazanılan güven ve beğenilerin artarak devamlılığını sağlamak.
WhatsApp chat